Fashion

ଛି ଛକଡ଼ି !

କଳୁ ନଳପାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ବାଣ୍ଟଇ, ଡାକତରଖାନା ଅଳିଆ

ମଶା, ମାଛି, ପୋକ, ଜୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଲାଗେ ଯମପୁର ଭଳିଆ

ଜେନା ଏମଏଲେ ନିରେଖି ଦେଖୁଚି ବାଇନାକୁଲାର ମୋଡି

ଲୁଲୁ କଥା କେବେ ଭୁଲ ନୁହେ ମିତ ବୋବାଳିକରେ ଛକଡି

 


Author: Studio Rangtarang