Fashion

ଛି ଛକଡ଼ି !

ମଦନ ବାଣକୁ ଡର,

ଆଜୀବନ ବାଚେଲର

ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡେ ଏବେ ମଦନର ଶରେ

ଦିହ ମନ ଜରଜର ।

ପଛେ ଭଣେ ଛକଡ଼ି ଭଲା

ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଣା ଓଟରାରେ ଚଉକିକୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ।।


Author: Studio Rangtarang